Black Women Don’t Exist to Save Us

White women praise Black women at our peril

Photo by Adeola Jimba-Ajeigbe on Unsplash